Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Shop.dirico.be

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1     Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

 

DIRICO BVBA

Neerwindenstraat 51, 3400 Landen

 

E-mailadres: dirico@skynet.be

Ondernemingsnummer: Be0823.430.624

 

Artikel 2     Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons DIRICO BVBA als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

   

 2. Wij leveren enkel in [België, Luxemburg en Nederland]. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

   

 2. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

   

 3. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

   

 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3     Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

   

 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 

 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden [Visa, Master Card, Maestro, Bancontact, overschrijving,…]. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

   

   

 2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Opsturen naar je thuisadres. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

   

Artikel 4     Herroepingsrecht

 

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of[1] het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

 

 1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.

 

 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

 1. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

   

 2. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. ([geef hier de beschrijving van andere mogelijke wijze waarop de consument het goed kan terugbezorgen].

 

 1. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar [adres waar het formulier mag worden naartoe gestuurd]. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

   

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

 

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

 

 

Artikel 5     De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

   

 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

Artikel 6     Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

   

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel 7     Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

   

 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

   

  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

   

  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

   

Artikel 8     Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

   

 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in web shop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestelling bevestiging.

   

 3. Leveringen gebeuren via een transportmaatschappij. Indien het bedrag van de bestelling onder de 75€ incl BTW is zullen de kosten van het transport doorgerekend worden aan de koper.

 

 1. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

   

 2. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 

 1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je kan contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres dirico@skynet.be

   

  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

   

   

Artikel 9     Duur

 

  1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

    

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

   

 2. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

   

 3. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

   

 4. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

 

 


 

Artikel 10   Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

   

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11   Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

   

 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12   Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via dirico@skynet.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

   

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

 


[1] In het geval van diensten


Herroepingsrecht

Artikel 4       Herroepingsrecht

 

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of[1] het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

 

 1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.

 

 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

 1. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

   

 2. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. ([geef hier de beschrijving van andere mogelijke wijze waarop de consument het goed kan terugbezorgen].

 

 1. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar dirico@skynet.beWij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

   

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

 

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

 

 


[1] In het geval van diensten


Privacy policy en Cookies

Privacy & Cookie

 

Laatste wijziging op 9 mei 2014

 

 

1.        Algemeen

 

De Firma DIRICO BVBA, met maatschappelijke zetel te Neerwindenstraat 51, 3400 Landen, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer be 0823.430.624 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website wwwshop.dirico.be.

 

DIRICO BVBA leeft  als  Belgische  vennootschap  de Belgische  ‘Wet van  8  december 1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

 

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

 

 

 

2.        Persoonsgegevens die verzameld worden

 

2.1.    De gegevens die je ons meedeelt

 

In het aanmeldingsformulier op de Website: dirico@skynet.be

 

2.2.    De gegevens die automatisch worden verzameld:

 

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

 

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door DIRICO en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

 

2.3.    De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

 

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

 

 

 

3.        Doeleinden van de verwerking

 

3.1.    Algemene doeleinden

 

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

?    Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;

?   Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;

?   Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;

?    De technische administratie van de Website te beheren;

?   Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

 

 

 

3.2.    Direct marketing en mededeling aan derden

 

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij DIRICO hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan dirico@skynet.be

 

 

3.3.    Ernstige overtredingen

 

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

 

 

 

4.        Duur van het bijhouden van de gegevens

 

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door DIRICO.

 

 

5.        Recht van toegang en verbetering

 

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan (EMAIL ADRES) of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

 

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan DIRICO mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan DIRICO.

 

 

 

6.        Recht van verzet

 

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan dirico@skynet.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

 

 

7.        Veiligheid en vertrouwelijkheid


DIRICO heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan DIRICO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

DIRICO houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die DIRICO niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door DIRICO. DIRICO is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. DIRICO raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

 

8.        Cookies

 

 

8.1.    Informatie over ons gebruik van Cookies

 

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

 

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website

 

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via dirico@skynet.be

 

 

 

 

8.2.    Wat is een cookie?

 

 

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

 

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

 

OF

 

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

 

 

 

 

8.3.    Soorten cookies

 

 

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door dirico@skynet.be

 

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

 

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

 

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

 

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

 

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

8.4.    Jouw toestemming

 

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus je toestemming intrekken.

 

OF

 

 

 

 

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via  je

browserinstellingen.

 

 

 

 

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

 

 

 

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies

kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

 

 

 

 

8.5.    Je browserinstellingen veranderen

 

 

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

 

?     Cookie instellingen in Internet Explorer

?     Cookie instellingen in Firefox

?     Cookie instellingen in Chrome

?     Cookie instellingen in Safari

 

8.6.    Meer informatie over cookies

 

 

 

 

Informatie over cookies

 

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org/


Internet Advertising Bureau

 

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

 

 

 

8.7.    Welke cookies gebruiken wij op www.shop.dirico.be

 

 

 

 

Functionele cookies

 

Naam

Domein

Doel

Geldigheid

 

 

WEBSITE

Gebruikersvoorkeur taal

 

 

 

WEBSITE

 

Log-in of registratie

 

 

 

WEBSITE

 

 

 

 

 

WEBSITE

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-functionele cookies

 

 

 

 

Naam

Domein

Inhoud en Doel

Geldigheid

 

_utma

 

WEBSITE

Google Analytics

Tracking cookie*

 

2 jaar

 

_utmb

 

WEBSITE

Google Analytics

Tracking cookie

 

30 minuten

 

_utmc

 

WEBSITE

Google Analytics

Tracking cookie

 

sessie

 

_utmz

 

WEBSITE

Google Analytics

Tracking cookie

 

6 maanden


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

 

 

?     Google Analytics cookies

?    […]

 

 

 

9.        Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

 

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

 

De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

 

 

10. Aanvaarding

 

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat DIRICO jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Over - sluiten